ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 389 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098467

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่ภาคใต้ เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน
- ดูแลตรวจสอบสภาพรถ และมีทักษะในการดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
- มีความรู้ความสามารถในการจัดส่งสินค้า
- มีความสามารถขับขี่รถยนต์ (หากมีใบขับขี่ 6 ล้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098463

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- ลักษณะงาน หาลูกค้ารายใหม่ ติดต่อหาลุกค้าตามโครงการก่อสร้างต่างๆ มีความอดทน ทำงานใต้
สภาวะกดดันได้ มีประการณ์ในการทำงานการตลาดได้จะพิจราณาเป็นพิเศษ

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098464

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- ใช้ Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน ทำงานในสภาวะกดดันได้ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098475

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- วางแผนในการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีวัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งาน
- ควบคุมดูแลตรวจสอบ เอกสารจัดซื้อได้อย่างถูกต้องตรงตามระบบ และมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในด้านเจรจา ต่อรอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
- มีทักษะด้านการจัดการสินค้าคงคลัง , วัสดุสิ้นเปลืองในโรงงาน
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ / จัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองโรงงานแปรรูปกระจก จะพิจารณาเป็น
พิเศษ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098479

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความเข้าใจในระบบ HRM, HRD และสามารถจัดการเรื่องเอกสาร HR ได้ทั้งระบบ
- มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฎหมายแรงงานต่างด้าว / MOU (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้
- มีทักษะใช้โปรแกรม Time Attendant และ ACCPayroll ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในโปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098466

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ จิตใจบริการ
- ดูแลรักษา ทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอก สำนักงาน/โรงงาน ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเสมอ
- หุงข้าว ตักข้าวให้กับพนักงาน ช่วงกลางวัน
- จัดเตรียมของไหว้ และภาชนะสำหรับไหว้ศาล
- ดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- หากมีประสบการณ์แม่บ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 098476

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน (เครื่องจักรแปรรูปกระจก) จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถวางแผนงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงาน
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และประสานงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098478

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดซื้อ-สโตร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดซื้อ-สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ / จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี
- วางแผนบริหารจัดการงานจัดซื้อ / จัดจ้าง สินค้าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและโรงงานแปรรูป
กระจก ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ควบคุมปริมาณการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้อยู่ในขอบเขต ตามนโยบายของบริษัท
- สามารถแก้ปัญหาและทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
- บริหาร ควบคุมดูแล ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในแผนก
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อ / จัดจ้าง คลังสินค้า โรงงานแปรรูปกระจ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098462

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีความอดทน
- อ่านหนังสือได้ เขียนหนังสือได้
- ลักษณะงาน จัดเก็บสินค้าแยกประเภทสินค้า จัดสินค้าได้ตามใบสั่ง
- นับสต็อกสินค้าได้ สื่อสารกับลูกค้าได้และใช้แรงงานได้ดี

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098472

ตำแหน่งงานว่างQA ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQA ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- ตรวจสอบคุณภาพกระจกที่ผ่านกระบวนการล้าง ต้องมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
- ติดตามงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
- บันทึกและจัดเก็บผลการตรวจสอบเพื่อสามารถทวนสอบได้
- มีความละเอียดในการบันทึกรายงาน
- มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, E-mail เป็นต้น
- ถนัดโปรแกรม Excel (เนื่องจากต้องลงตัวเลขใน Excel)
- มีความรับผิดชอบกับงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098471

ตำแหน่งงานว่างQC ควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQC ควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีความละเอียด รอบคอบ และความระมัดระวังในการทำงาน
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้พื้นฐานและสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น word excel
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเข้าใจขั้นตอนการตรวจเช็คสินค้า
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน มอก. กระจกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098460

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานฝ้า งานกระจก (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานฝ้า งานกระจก (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปี ขึ้นไป พิจารณาพิเศษ
- มีความรู้ด้านฝ้าเพดาน หรืองานกระจก
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
- สามารถขับรถยนต์ได้

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098468

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไลน์ผลิต (ตัด/เจียร/เจาะบาก/เครื่องล้าง/เตาอบเทมเปอร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานไลน์ผลิต (ตัด/เจียร/เจาะบาก/เครื่องล้าง/เตาอบเทมเปอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีคนสอนงานให้
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบกับงาน ระมัดระวังในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์โรงงานแปรรูปกระจก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098474

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- วางแผนการจัดการคลังสินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำป้ายรหัสสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องตามระบบ การตรวจนับสินค้า สต็อกการ์ด
- ตรวจสอบ ควบคุม เอกสารเบิก-จ่าย รวมทั้งการบันทึกเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง
- มีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้สถานะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ Auto/เกียร์ธรรมดาได้
- หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าโรงงานกระจกแปรรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098482

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และบริหารทีมงาน
- มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้การจัดการในมาตรฐาน มอก.และ ISO
- มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานมา (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098480

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- กำหนดกลยุทธ์วางแผน ด้านการขาย วิเคราะห์ และวางแผนควบคุมการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนางานเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
- เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ประชุมให้คำปรึกษากับทีมงานฝ่ายขาย
- ติดตามยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ
- รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
- ทำงานภายใ
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098461

ตำแหน่งงานว่างโปรเจคไซท์ (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

ตำแหน่งงานว่างโปรเจคไซท์ (ประจำ บริษัท ธนา จำกัด (กะรน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป พิจารณาพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
- สามารถเขียนแบบ ดูแบบ และประเมินราคาได้
- มีความรู้ด้านกระจก และอลูมิเนียม
- มีความเป็นผู้นำ
- สามารถขับรถยนต์ได้

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098481

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- มีทักษะความรู้เป็นอย่างดีทางด้านบัญชี เช่น ด้านวางแผนกฎหมายภาษีอากร ด้านการจัดการระบบ
คลังสินค้า
- มีทักษะความรู้เป็นอย่างดีด้านการเงิน เช่น ด้านวิเคราะห์งบประมาณ ด้านบริหารกระแสเงินสด
- มีประสบการณ์ตรงในด้านการเงินบัญชี บริหารบัญชี การวิเคราะห์การเงิน และการจัดทำงบ
การเงินรวม งบกระแสเงินสด อย่างน้อย 10 ปี
- มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป
- ทักษะเฉพาะตัวเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ เป็นอย่างดี
- หาก
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098477

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างรองหัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมโรงงานแปรรูปกระจก หรือวางแผนการผลิต จะพิจารณาเป็น
พิเศษ
- วางแผนการผลิต และติดตามการผลิต
- สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ และสื่อสารกับพนักงานทุกระดับได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098473

ตำแหน่งงานว่างไลน์ลีดเดอร์ผลิต

ตำแหน่งงานว่างไลน์ลีดเดอร์ผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
- ติดตามการผลิต/วางแผนงาน
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
- ดูแลรักษาความเรียบร้อยพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตที่รับผิดชอบ

หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 2 วันที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต